Verantwoording en zichtbaarheid RvC

De RvC moet haar werkzaamheden verantwoorden. Zij doet dat op de website en in het jaarverslag. Er is veel verantwoording die in samenwerking met het bestuur wordt samengesteld.

Wat moet worden opgenomen op de website?

 1. de governance structuur
 2. integriteitscode en klokkenluiderregeling
 3. laatste Visitatierapport
 4. reglement werkwijze van de RvC
 5. profielschets van de RvC
 6. rooster van aftreden van de RvC
 7. functies en nevenfuncties RvC
 8. laatste Remuneratierapport
 9. reglement werkwijze Bestuur(facultatief)

Wat moet er in het jaarverslag RvC?

 1. Verslag van activiteiten en werkzaamheden van de RvC
 2. Remuneratierapport
 3. Persoonlijke gegevens leden RvC
 4. Onafhankelijkheid leden RvC
 5. Samenstelling kerncommissies en een verslag van activiteiten
 6. Zelfevaluatie RvC
 7. Toelichting honorering individuele leden RvC
 8. Beoordeling functioneren (eens per 4 jaar) externe accountant
 9. Toetsingskader RvC

Wat komt in het Remuneratierapport?

 1. Prestatieafspraken met bestuur in het afgelopen jaar
 2. Evaluatie van geleverde prestaties
 3. Beoordelingsrapport en honorering bestuur vast en variabel
 4. Pensioentoezeggingen bestuur.
 5. Honorering leden RvC en onkosten declaraties
 6. Beleid t.a.v. de duur van de arbeidscontracten
 7. Geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen