Governance structuur

De governancecode 2015 verlangt een toegesneden organisatiestructuur. De governance structuur gaat over veel administratieve onderleggers met statuten, reglementen, begroting, jaarplan en het ondernemingsplan. Het gaat ook over de wijze waarop je verantwoording aflegt aan de omgeving en hoe je de wensen vanuit de omgeving implementeert.

Governance benoemt de wijze waarop vastgoedsturing, het huurbeleid  en investeringskader tot stand komen. Het bevat een taakverdeling voor wie-waarover-gaat. DAEB-advies vindt dat de aandacht voor de maatschappelijke antennes wordt  ondergewaardeerd. Goed bedoelde activiteiten blijken niet altijd goed te vallen, de legitimatie ontbreekt. In de governance structuur moet daar aandacht voor zijn. Welke risico zit er in een andere verdeling van taken en bevoegdheden met gemeente en huurdersorganisatie?

Governance jaaragenda

De governance jaaragenda heeft misschien wel 60 regels die je jaarlijks even moet checken. Die jaaragenda is een goed hulpmiddel om met elkaar af te spreken hoe en wanneer je wat met elkaar bespreekt. De RvC en bestuur hebben samen een verantwoordelijkheid bij draagvlak en imago. De RvC laat zich informeren in haar gesprek met o.a. de controller, OR, huurdersorganisatie, accountant en de gemeente.

DAEB-advies meent dat de nieuwe woningwet invloed heeft op de governance structuur. De invloed van de omgeving is groter. MT, bestuur en RvC zullen moeten benoemen welke nieuw evenwicht ontstaat in de governance structuur.